top of page

المپیک آسیایی

بازیهای المپیک آسیایی 1373 برابر با 1974 میلادی برای اولین بار در خاورمیانه و در ایران برگزار شد.

در سفری که من به چین داشتم، توانستم رضایت کشور چین را هم برای شرکت در این بازیها جلب کنم و در المپیک آسیایی ایران، کشور چین هم برای اولین بار در این بازیها شرکت نمود.

گزارشی از این المپیک در ایران

بزودی تکمیل خواهد شد

bottom of page