top of page

در سفر علیاحضرت ملکه الیزابت به ایران.

نثار تاج گل در آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر.

آماده سازی استادیوم آریامهر برای المپیک آسیایی در ایران.

دعوت از جمهوری خلق چین برای پیوستن به بازیهای المپیک آسیایی.

bottom of page